شرکت بارمان اتوماسیون ارائه دهنده ی انواع اینورتر و سرو موتور در زمینه های زیر استخدام مینماید.

فرم استخدام