%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1

RTU OR ASCII

/
مقدمه هدف از این بیان مقایسه کلی بین روش انتقال داده RTU و ASCII …
%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1

اصول CNC

/
هر ماشین CNC هدف یا کاربرد خاصی دارد، تمام گونه های CNC دارای اش…
سرووموتور با قابلیت انکدر مطلق

انکودر مطلق

/
سروو موتورها با قابلیت اتصال انکودرهای مطلق انکودرهای Absolute  یا مطل…
%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1

سرو موتور

/
سرو موتور سروو موتور یک فعال کننده ای است که اجازه می دهد تا م…