مطالب توسط کاربر گرامی

تنظیمات مربوط به موتورهای اسپیندل و یا موتورهای کمپرسورهای دور بالا

برای تنظیمات مربوط به موتورهای اسپیندل و یا موتورهای کمپرسورهای دور بالا در درایوهای INVT ابتدا مدکاری اینورتر را بر روی مد V/F قرار داده سپس سه پارامتر زیر را تنظیم کنید. P00.03: MAX Output frequency P00.04: Upper limit of frequancy P02.02: Rate of motor frequancy با تنظیم این پارامترها نیازی به تنطیمات مربوط به […]