مطالب توسط کاربر گرامی

کمپرسور

از کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می شود در حقیقت کمپرسورها وسایلی هستند که با صرف انرژی مکانیکی فراوانی ،گاز را با سرعت بدرون خود مکیده و سپس آنرا فشرده می سازند .در اثر این عملیات ،دمای گازی که فشرده می شود نیز افزایش می یابد معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها از […]